ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomościami

 

Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych
w Ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741).

Zarządzanie nieruchomościami polega na:

 • podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,

 • zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania,

 • właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącym administrowaniu nieruchomością,

 • podejmowaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,

 • uzasadnionym inwestowaniu w nieruchomość.

 

1. Zarządzanie Wspólnotą mieszkaniową.

 

Przedstawiona oferta nie jest ofertą zamkniętą. Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania zakresu oferty do potrzeb klienta.

Przedstawiamy Państwu ofertę dla wspól­not miesz­ka­nio­wych w zakre­sie kom­plek­so­wej obsługi nieruchomości:

 Funk­cjo­nal­nej:

 • prze­ję­cie doku­men­ta­cji nie­ru­cho­mo­ści od dewe­lo­pera lub poprzed­niego zarządcy / administratora,
 • wystą­pie­nie o nada­nie numeru NIP i numeru REGON oraz otwar­cie rachun­ków ban­ko­wych dla nowo powsta­łych wspólnot,  
 • przy­go­to­wy­wa­nie umów z fir­mami świad­czą­cymi usługi na rzecz nie­ru­cho­mo­ści (firmy kon­ser­wa­cyjne, porząd­kowe, pie­lę­gna­cji zie­leni, ochroniarskie),
 • ubez­pie­cze­nie nie­ru­cho­mo­ści wspól­nej oraz zgła­sza­nie szkód i egze­kwo­wa­nie odszkodowań,
 • opi­nio­wa­nie i wery­fi­ko­wa­nie umów z dostaw­cami mediów, wery­fi­ko­wa­nie fak­tur dostaw­ców mediów i innych usługodawców.

 Admi­ni­stra­cyj­nej:

 • typowe działania w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością wspólną,
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych,
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali: zaliczki eksploatacyjnej,
 • zaliczki na fundusz remontowy, oraz opłat zwrotnych za dostarczenie media ( centralnego ogrzewania, ciepła i zimna woda, wywóz nieczystości stałych),
 • wystawianie i doręczeń zawiadomień o zmianie wysokości opłat,
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczeń opłat, należnych odsetek, dokonanych wpłat, oraz występujących zaległości finansowych lub nadpłat,
 • kontrolowanie terminowości wpłat, wysyłanie i przesyłanie dłużnikom upomnień, a w koniecznych przypadkach windykacja należności,
 • przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, interwencji i wniosków od użytkowników i właścicieli lokali,
 • Sporządzanie rozliczenia finansowego oraz rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości,
 • Przygotowanie i prowadzenie corocznych zebrań.

Księgowo-bankowej:

 • Prowadzenie dla nieruchomości odpowiedniej księgowości finansowej i sprawozdawczości w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o rachunkowości,
 • Księgowanie dokumentów zafakturowanych na nieruchomość wspólną przez kontrahentów obsługujących nieruchomość oraz dostawców mediów,
 • Przygotowanie informacji finansowych o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
 • Wystawianie przelewów bankowych regulujących bieżące płatności,
 • Księgowanie wyciągów bankowych dotyczących części wspólnej nieruchomości, oraz księgowanie analityczne na poszczególne lokale.

Porządkowo-technicznej ( nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości zgodnie ze stosownie zawartymi umowami):

 • Utrzymanie czystości i porządku na części wspólnej nieruchomości,
 • Utrzymanie terenu przynależnego do nieruchomości ( chodniki, ciągi komunikacyjne, tereny zielone) poprzez ich bieżące sprzątanie, oczyszczanie chodników ze śniegu i błota, oraz grabienie i oczyszczanie trawników),
 • Utrzymanie w należytym stanie porządkowym miejsc składowych odpadów bytowo komunalnych ( kubły, kontenery, śmietniki),
 • Wykonywanie obowiązkowych przeglądów określonych Prawem Budowalnym, konserwacja i bieżące naprawy nieruchomości oraz urządzeń technicznych,
 • Sporządzanie na podstawie kontroli stanu technicznego budynku zestawień potrzeb remontowych,
 • Prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i dozoru technicznego, a w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisy z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości, protokoły i opinie z przeglądów kominiarskich,
 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich niezwłoczną realizację,
 • Odczytywania zużycia mediów z indywidualnych liczników zgodnie z przyje tym okresem rozliczeniowym.

 

2. Obsługa Techniczna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli obiektów magazynowych, przemysłowych itp. jesteśmy gotowi świadczyć usługi zarządzania w ograniczonym zakresie, tj. zapewniając jedynie obsługę techniczną nieruchomości:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

 • zlecanie kontroli technicznych okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,

 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,

 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,

 • przygotowanie planów remontowych,

 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych poprzez wystosowanie zapytań ofertowych,

 • nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac.


 

Stawka za obsługę nieruchomości jest ustalana z każdym klientem indywidualnie w zależności od wielkości nieruchomości i zakresu obsługi. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na to, iż możemy fachowo przejąć w administrację nieruchomość i dokumentację jej dotyczącą, w dogodnym i ustalonym z Państwem terminie. Jeśli nasza propozycja współpracy spotka się z Państwa zainteresowaniem to bardzo prosimy o kontakt.

 


 

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego